Časté dotazy (FAQ)

Kalibrace

Soubor úkonů, jimiž se určí za stanovených podmínek vztah mezi hodnotami veličin udávaných měřidlem, nebo měřícím systémem, nebo hodnotami představovanými materializovanou (zhmotnělou, ztělesněnou) mírou nebo referenčním materiálem a odpovídajícími hodnotami, které jsou realizovány etalony.

Validace

Zajištění zdokumentovatelných důkazů, které vykazují vysoký stupeň jistoty, že monitorovaný proces probíhá tak, jak je předpokládáno.

Etalon

Ztělesněná míra, měřicí přístroj, měřidlo, referenční materiál či měřící systém určený k definování, realizaci, uchování či reprodukci jednotky, nebo jedné či více hodnot určité veličiny mající sloužit jako reference.

Akreditace

Oficiální uznání, že subjekt akreditace je způsobilý provádět specifické činnosti, jejichž rozsah je uveden v Osvědčení o akreditaci.

Akreditovaná kalibrace

Kalibrace měřidel dle standardu normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 v rozsahu uvedeném v Příloze k osvědčení o akreditaci.

Procesní kalibrace

Kalibrace měřidel prováděná nad rámec rozsahu akreditace (kalibrační list obsahuje všechny potřebné náležitosti, včetně návaznosti na státní etalonáž, ale není vystaven s odkazem na akreditaci ČIA).

Základní rozdělení měřidel:    

  • etalony
  • pracovní měřidla stanovená
  • pracovní měřidla nestanovená
  • certifikované referenční materiály a ostatní referenční materiály, pokud jsou určeny k funkci etalonu, nebo stanoveného či pracovního měřidla.

Návaznost měřidel

Zařazení daných měřidel do nepřerušené posloupnosti přenosu hodnoty veličiny počínaje etalonem nejvyšší metrologické kvality pro daný účel.

Ověření stanoveného měřidla

Potvrzuje se, že stanovené měřidlo má požadované metrologické vlastnosti. Postup při ověřování stanovených měřidel stanoví ministerstvo vyhláškou.

Kalibrace pracovního měřidla

Metrologické vlastnosti pracovního měřidla se porovnávají zpravidla s etalonem, popř. lze použít certifikovaný nebo ostatní referenční materiál za předpokladu dodržení zásad návaznosti měřidel.